Главная Обратная связь Структура сайта

РІШЕННЯ від 08 вересня 2006 року м. Луганськ №5/16 Про Конкурсну комісію з проведення концесійних конкурсів на об"єкти спільної власності територіальних громад Луганської області, які надаються у концесію

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА РАДА

П’ЯТОГО СКЛИКАННЯ

П’ята сесія

РІШЕННЯ №5/16

« 08 » вересня 2006 року м. Луганськ

Про Конкурсну комісію з проведення концесійних конкурсів на об"єкти спільної власності територіальних громад Луганської області, які надаються у концесію

З метою підвищення ефективності використання майна спільної власності територіальних громад Луганської області, забезпечення зменшення витрат на виробництво шляхом впровадження новітніх технологій, рентабельної роботи підприємств спільної власності територіальних громад Луганської області, а також залучення інвестицій в економіку регіону, відповідно до ст.7 Закону України «Про концесії», ч.2 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про проведення концесійного конкурсу та укладення концесійних договорів на об"єкти права державної і комунальної власності, які надаються у концесію» від 12.04.2000 р. № 642, а також розглянувши пропозиції обласної держадміністрації, обласна рада

ВИРІШИЛА:

1 Затвердити Положення про Конкурсну комісію з проведення концесійних конкурсів на об"єкти спільної власності територіальних громад Луганської області, які надаються у концесію (додаток 1).

2 Створити Конкурсну комісію з проведення концесійних конкурсів на об"єкти спільної власності територіальних громад Луганської області, які надаються у концесію та затвердити її склад згідно з додатком 2.

3 Доручити постійним комісіям обласної ради з питань комунальної власності та використання природних ресурсів, з питань промислової політики, підприємництва, екології та житлово-комунального господарства, з питань економічного розвитку, бюджету та фінансів розглянути пропозиції щодо об"єктів спільної власності територіальних громад Луганської області, які можуть надаватися у концесію, при цьому особливу увагу звернути на об"єкти сфери теплопостачання, водопостачання та водовідведення. Внести на чергову сесію обласної ради перелік об"єктів, які можуть бути надані в концесію.

4 Конкурсній комісії розробити Порядок проведення концесійного конкурсу та укладання концесійних договорів на об"єкти спільної власності територіальних громад області для розгляду на черговій сесії обласної ради.

5 Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії обласної ради з питань комунальної власності та використання природних ресурсів та з питань промислової політики, підприємництва, екології й житлово-комунального господарства.

Голова обласної ради В.М. Голенко

Додаток 1 до рішення обласної ради «08» 09 2006 р. № 5/16

Положення про Конкурсну комісію з проведення концесійних конкурсів на об"єкти спільної власності територіальних громад області,які надаються у концесію

1 Загальні положення

1.1 Це Положення розроблено відповідно до Закону України «Про концесії» від 16.07.1999 № 997-ХІV, постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про проведення концесійного конкурсу та укладання концесійних договорів на об"єкти права державної і комунальної власності, які надаються у концесію» від 12.04.2000 № 642.

1.2 Положення визначає порядок створення, загальні організаційні та процедурні засади діяльності Конкурсної комісії, а також права, обов"язки та відповідальність його членів.

1.3 Положення та склад Конкурсної комісії з проведення концесійних конкурсів на об"єкти спільної власності територіальних громад області, які надаються у концесію, затверджуються обласною радою.

1.4 Комісія діє на громадських засадах на підставі колегіальності в прийнятті рішень, відсутності конфлікту інтересів членів Комісії та їх неупередженості.

1.5. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями обласної ради та рішеннями, які приймаються самою Конкурсною комісією.

2 Порядок створення Конкурсної комісії

2.1 Комісія створюється обласною радою (концесієдавцем) для організації та проведення концесійного конкурсу у складі не менше 9 осіб.

2.3 Членами Конкурсної комісії можуть бути депутати обласної ради, посадові особи виконавчих апаратів обласної ради, облдержадміністрації та її самостійних підрозділів, а також, у разі потреби, інших органів, організацій і закладів (за їх згодою).

2.4 У разі необхідності, до роботи Комісії можуть залучатися інші фахівці, які не входять до складу Комісії, до компетенції яких відносяться питання, що підлягають розгляду на Комісії, та незалежні експерти.

2.5 Голова Конкурсної комісії, його заступник та секретар Комісії обов"язково мають бути представниками концесієдавця.

2.6 Керівництво роботою Конкурсної комісії здійснює її голова, який організовує роботу й несе персональну відповідальність за виконання покладених на Конкурсну комісію функцій.

2.7 Голова Конкурсної комісії визначає функції та завдання кожного члена Конкурсної комісії.

2.8 За рішенням голови Конкурсної комісії можуть створюватись окремі робочі групи для вирішення конкретних питань, що виникають у процесі концесійних конкурсів, залучатись у ролі консультантів чи експертів спеціалісти структурних підрозділів концесієдавця (за згодою керівників підрозділів).

2.9 У разі відсутності голови або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин, його функції виконує заступник Конкурсної комісії, а у разі відсутності заступника голови Комісії, голова доручає тимчасово виконувати функції голови іншому члену Комісії.

2.10 Зміни до складу Конкурсної комісії вносяться за поданням її голови та затверджуються обласною радою

3 Організація діяльності Конкурсної комісії

3.1 Формою роботи Конкурсної комісії є засідання, які проводяться у разі потреби.

3.2 Засідання Комісії є закритими. У разі потреби отримання додаткової інформації щодо претендента концесійного конкурсу, його конкурсних пропозицій тощо, Комісія має право заслуховувати на своїх засіданнях пояснення учасників конкурсу.

3.3 Розгляду на засіданнях Конкурсної комісії підлягають такі питання:

- планування роботи Конкурсної комісії, розподіл функцій членів Конкурсної комісії, окремих її робочих груп;

- проведення концесійного конкурсу відповідно до чинного законодавства;

- прийняття відповідних рішень.

3.4 Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях Конкурсної комісії, приймаються простою більшістю голосів у присутності не менше двох третин членів Конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів, голос голови Конкурсної комісії є вирішальним.

3.5 Рішення Комісії оформляється протоколом, який підписується всіма членами Конкурсної комісії, що брали участь у голосуванні.

4 Головні функції Конкурсної комісії

4.1 Конкурсна комісія відповідає за організацію концесійних конкурсів на об"єкти спільної власності територіальних громад Луганської області, які надаються у концесію, на всіх етапах їх проведення. У процесі роботи вона забезпечує реалізацію таких функцій:

- планує проведення концесійних конкурсів;

- визначає відповідно до законодавства та цього Положення терміни проведення конкурсу;

- розробляє умови конкурсу, конкурсну документацію та проект інформаційного оголошення про проведення конкурсу і подає їх концесієдавцю на затвердження;

- організовує розміщення інформаційного оголошення у засобах масової інформації, у мережі електронного зв"язку або розсилання запрошень потенційним учасникам конкурсу щодо участі в них;

- реєструє концесійні заявки на участь у конкурсі;

- забезпечує претендентів необхідною інформацією (документацію) для підготовки пропозицій для участі у концесійному конкурсі та надає претендентам роз"яснення щодо конкурсної документації;

- розглядає конкурсні пропозиції претендентів концесійного конкурсу, визначає їх відповідність умовам конкурсу;

- за дорученням концесієдавця, залучає експертів та інших фахівців до роботи, пов"язаної з оцінкою конкурсних пропозицій;

- готує висновки щодо визначення найкращих умов здійснення концесії, запропонованих учасниками конкурсу;

- готує висновки про визначення переможця концесійного конкурсу;

- за дорученням концесієдавця, повідомляє переможця про результати конкурсу.

5 Права, обов"язки, повноваження Конкурсної комісії.

5.1 Конкурсна комісія має право:

- від імені концесієдавця, в межах наданих повноважень та визначених функцій, виступати організатором проведення концесійних конкурсів на об"єкти спільної власності територіальних громад області, які надаються у концесію;

- одержувати від структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради інформацію, необхідну для проведення концесійних конкурсів;

- використовувати необхідне для виконання покладених завдань майно концесієдавця.

5.2 Конкурсна комісія зобов"язана:

- забезпечити рівні умови для всіх учасників концесійних конкурсів, об"єктивне та чесне визначення переможця;

- зберігати конфіденційність інформації.

5.3 Голова Конкурсної комісії:

- планує проведення засідань Конкурсної комісії та веде ці засідання;

- вирішує питання стосовно забезпечення діяльності Конкурсної комісії;

- приймає рішення щодо створення робочих груп Конкурсної комісії;

- надає на розгляд концесієдавця пропозиції щодо змін у складі Конкурсної комісії;

- якщо є потреба, приймає рішення щодо проведення позапланових засідань Конкурсної комісії;

- пропонує порядок денний засідань Конкурсної комісії.

5.4 Секретар Конкурсної комісії:

- веде та оформляє протоколи засідань Конкурсної комісії;

- забезпечує оперативне інформування членів Конкурсної комісії стосовно організаційних питань її діяльності;

- за дорученням голови Конкурсної комісії, виконує іншу організаційну роботу.

У разі відсутності секретаря Конкурсної комісії на засіданні, голова доручає тимчасово виконувати функції секретаря іншому члену Конкурсної комісії.

5.5 Члени Конкурсної комісії:

- беруть участь в обговоренні питань, що розглядаються на засіданнях Конкурсної комісії, порівнянні та оцінці пропозицій учасників конкурсів, визначенні переможця концесійного конкурсу.

5.6 Члени Конкурсної комісії мають право:

- ознайомлюватися з усіма матеріалами;

- виносити питання на розгляд Конкурсної комісії;

- заносити свою окрему думку до протоколів засідань Конкурсної комісії.

5.7 Члени Конкурсної комісії зобов"язані додержуватись норм чинного законодавства, відповідних нормативно-правових актів концесієдавця, цього Положення, об"єктивно та неупереджено розглядати пропозиції учасників, забезпечувати збереження конфіденційності інформації, що стосується предмета діяльності Конкурсної комісії.

6 Відповідальність членів Конкурсної комісії

6.1 Голова Конкурсної комісії та інші члени Конкурсної комісії, а також залучені експерти та консультанти відповідно до своїх повноважень несуть відповідальність згідно з чинним законодавством за порушення, допущені під час проведення концесійних конкурсів, правильність та об"єктивність прийнятих рішень, недотримання вимог достовірності та збереження конфіденційності інформації.

Керівник секретаріату виконавчого апарату обласної ради О.Г. Пашенцев

Додаток 2 до рішення обласної ради «08» 09 2006 р. № 5/16

Склад Конкурсної комісії з проведення концесійних конкурсів на об"єкти спільної власності територіальних громад області, які надаються у концесію

Пристук Володимир Миколайович - депутат обласної ради, заступник голови обласної ради, голова Конкурсної комісії;

Матюшев Валентин Іванович - заступник керівника секретаріату, начальник управління у справах майна та природних ресурсів виконавчого апарату обласної ради, заступник голови Конкурсної комісії;

Сімоненкова Ольга Володимирівна - начальник управління економічного та фінансового моніторингу виконавчого апарату обласної ради, секретар Конкурсної комісії.

Члени Конкурсної комісії:

Андрійчук Микола Данилович - депутат обласної ради, член постійної комісії обласної ради з питань промислової політики, підприємництва, екології та житлово-комунального господарства;

Букрєєв Юрій Васильович - депутат обласної ради, член постійної комісії обласної ради з питань комунальної власності та використання природних ресурсів;

Заболоцький Володимир Валентинович - депутат обласної ради, заступник керівника секретаріату виконавчого апарату обласної ради;

Комчадалов Євген Миколайович - депутат обласної ради, голова постійної комісії обласної ради з питань економічного розвитку, бюджету та фінансів;

Лозовський Едуард Мойсейович - депутат обласної ради, голова постійної комісії обласної ради з питань комунальної власності та використання природних ресурсів;

Михайлов Геннадій Миколайович - депутат обласної ради, член постійної комісії обласної ради з питань економічного розвитку, бюджету та фінансів;

Остапенко Олександр Сергійович - депутат обласної ради, заступник голови постійної комісії обласної ради з питань комунальної власності та використання природних ресурсів;

Татарчук Валентина Прокопівна - депутат обласної ради, заступник голови постійної комісії обласної ради з питань економічного розвитку, бюджету та фінансів, радник голови обласної ради;

Яцків Валерій Іванович - депутат обласної ради, секретар постійної комісії обласної ради з питань комунальної власності та використання природних ресурсів;

Алєксєєнко Олександр Іванович - заступник начальника управління у справах майна та природних ресурсів виконавчого апарату обласної ради;

Альошкін Валерій Сергійович - начальник управління житлово-комунального господарства обласної держадміністрації (за погодженням);

Кісєлєва Вікторія Володимирівна - завідуюча юридичним відділом виконавчого апарату обласної ради.

Керівник секретаріату виконавчого апарату обласної ради О.Г. Пашенцев

Телефон для справок: +3 80642 58-58-26
Почтовый адрес Украина, г. Луганск, пл. Героев Великой Отечественной войны, 3
Электронный адрес luganskoblrada2014@gmail.com
© Луганский областной совет, 2002-2014

Документы публикуются на языке оригинала. При полном или частичном использовании материалов ссылка на http://oblrada.lg.ua обязательна